جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • معاون توسعه منابع و پشتیبانی

   معاون توسعه منابع و پشتیبانی

   نام و نام خانوادگی: آمنه غلام ویسی
   سمت : معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
   مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی
   شماره تماس: 33232438 داخلی 249
   پست الکترونیک : Mali-krd@msy.gov.ir   شرح وظایف :
   • برنامه ریزی برای استفاده از امکانات موجود بر اساس نیازهای سازمان به منظور بهره برداری بهینـه از آنها .
   • کنترل دقیق پیشرفت کار بر اساس گزارش های دریافتی و حـضور در جلـسات بـه منظـور انجـام بـه موقع برنامه های محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده .
   • همکاری و هماهنگی با واحدهای تحت سرپرستی در زمینه پیش بینی بودجه واحـدها، سـازمان دهـی، برنامه ریزی نیروی انسانی و نیازهای آموزشی و اقدامات تحت سرپرستی، ارزیـابی عملکـرد واحـد هـا و سایر پروژه های مطالعاتی بر اساس گزارشات، جلسات، بازدیدهای دوره ای .
   • بررسی و ارزیابی فعالیت ها و عملکرد واحدهای تحت سرپرستی بر اساس گـزارش هـای دریـافتی از آنها به منظور شناسایی تنگناها و ارائه راه حل های اصولی در زمینه رفع مسائل و مشکلات سازمان .
   • تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی در رابطه با فعالیت های ذیـربط بـر اسـاس گـزارش هـا و فـرم هـای مربوطه به منظور ارائه اطلاعات به مقام ما فوق و مستند سازی .
   • کنترل و بررسی فعالیت های شغلی کارکنان تحت سرپرستی بر اساس قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و استراتژی های موجود به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنان و پیشگیری از انجام هرگونه عملیات غیـر منطبق با نیازمندی های تعریف شده .
   • برنامه ریزی در زمینه تحکیم روابط انسانی در محیط شرکت از طریق گزارشات، جلسات، بازدیـدهای دوره ای و موردی استفاده از سیستم های اطلاعاتی به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملکرد کارکنان و ایجاد مکانیزم های انگیزشی بین آنان .
   • تدوین راهبرد ها، خط مشی ها ، استراتژی ها و برنامه های منابع انسانی از طریق گزارشات ، جلسات ، بازدیدهای موردی و دوره ای و با استفاده از فن آوری اطلاعـات و سیـستم هـای کیفیـت و مـدیریتی بـه منظور تحقق سیاست ها، خط مشی ها ، استراتژی ها و اهداف کلان شرکت .
   • تحلیل توانایی های نیروی انسانی شرکت با اسـتفاده مطلـوب از توانـایی هـای کارکنـان و پـیش بینـی مطلوب از توانایی های کارکنان و پیش بینی نیاز های آینده نیروی انسانی از طریـق گزارشـات ، جلـسات ، بازدیدهای موردی یا دوره ای و استفاده از فن آوری اطلاعات و سیستم های کیفیت و مدیریتی .
   • نظارت بر مطالعه و بررسی روشهای اداری و اجرایی مورد عمل شـرکت و انجـام اقـدامات لازم بـر اساس گزارشات ، جلسات ، بازدیدهای موردی یا دوره ای و با استفاده از فن آوری اطلاعات و سیستم های کیفیت و مدیریتی در راستای رعایت قوانین و مقررات موجود در سازمان .
   • نظارت بر انجام بررسی ها و مطالعات مستمر از طریق گزارشات ، جلسات ، بازدیـدهای مـوردی یـا دوره ای و استفاده از فن آوری اطلاعات و سیستم های کیفیت و مدیریتی به منظور برنامـه ریـزی جهـت ارتقاء بهره وری منابع انسانی .
   • نظارت بر اجرای سیستم های نظام کیفی و مـدیریتی از طریـق گزارشـات ، جلـسات ، بازدیـدهای موردی یا دوره ای و استفاده از فن آوری اطلاعات و سیستم هـای کیفیـت و مـدیریتی بـه منظـور حـسن اجرای عملکرد شرکت .
   • نظارت بر برنامه ریزی و پیش بینی بین عرضه و تقاضای منابع انسانی از از طریق گزارشات ، جلسات ، بازدیدهای موردی یا دوره ای و استفاده از فن آوری اطلاعات و سیـستم هـای کیفیـت و مـدیریتی بـه منظور تامین به موقع و موثر منابع انسانی .
کردستان - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,378,104
تعداد بازدید امروز : 293
تعداد بازدید دیروز : 1,108
آخرین به روزرسانی : 1398/06/30
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.